Pazi(n), proračun!

Nositelj projekta: GONG

Partneri: Grad Pazin i Društvo Naša djeca Pazin

Suradnici: Institut za javne financije i Udruga gradova

Logo_Unione_europea
Europska unija
ZnakLogo-HR
Razvoj ljudskih potencijala

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

strukturni fondovi
Ulaganje u budućnost
grb_hr
Ured za udruge
logo_u_boji_manji_hr
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Projekt “Pazi(n), proračun!” provodit će se u Pazinu tijekom 2014. godine s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina.

Prethodno informirani građani, putem javnih rasprava na razini 12 mjesnih odbora grada Pazina, kroz četiri fokusirane sektorske rasprave te online javne rasprave, moći će predložiti komunalne akcije i sektorske prioritete za financiranje. Gradsko vijeće će prilikom rasprave o proračunu razmatrati ove prijedloge, kao i one dobivene nakon završne javne rasprave. U okviru projekta bit će razvijena i online aplikacija otvorenog koda sa prikazom elemenata participativnog i transparentnog donošenja proračuna, kao i moderirani javni forum za on line raspravu. Drugim riječima, proces donošenja proračuna grada Pazina za 2015. godinu poslužit će kao platforma za razvoj i testiranje inovativnog modela za praktičnu primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, s krajnim ciljem prijenosa tog modela drugim zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnoga društva. Rezultat i iskustva primjene modela za praktičnu primjenu Kodeksa u procesu donošenja proračuna grada Pazina, kao i primjeri drugih dobri praksi u participativnome donošenju i razvoju javnih politika u Hrvatskoj, bit će predstavljeni na edukaciji za zainteresirane jedinice lokalne samouprave te na okruglom stolu u Zagrebu u proljeće 2015. Nositelj projekta „Pazi(n), proračun!“, čija je ukupna vrijednost je 69.243,45 eura, od čega Europska unija sufinancira 85 posto, je Gong, s partnerima Gradom Pazinom i Društvom “Naša djeca” Pazin te suradnicima Institutom za javne financije i Udrugom gradova. Projektom se žele osnažiti kapaciteti svih uključenih partnera i drugih lokalnih dionika, a posebice građana, u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, s ciljem povećanja kvalitete javnih politika i razine dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizme civilnog dijaloga za održivu participativnu demokraciju.

Projekt se financira kroz program „Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession Assistance, 2007HR05IPO001: Support Structures for CSOs at the Regional Level“